สอศ. จับมือกับศปป.1 กอ.รมน. อบรมเยาวชนอาชีวศึกษาให้เข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมกันสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

24 Apr 2019
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติตามแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้ การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เยาวชนอาชีวศึกษา มีความตระหนักรู้ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริม สนับสนุนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ หลักการทรงงาน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคี การสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ประชาชน ชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี
สอศ. จับมือกับศปป.1 กอ.รมน. อบรมเยาวชนอาชีวศึกษาให้เข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมกันสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลโท กนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวเพิ่มเติมว่า ศปป.1 กอ.รมน.เป็นหน่วยงานความมั่นคงที่มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน บูรณาการและเสริมการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข งานอำนวยความยุติธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ จากงานที่กล่าวข้างต้น ศปป.1 กอ.รมน.ได้พิจารณาเห็นว่าภารกิจและหน้าที่ของสอศ.มีความสอดคล้องที่จะบูรณาการงานร่วมกันได้ในเรื่องของการนำแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยในปีงบประมาณ 2563นี้ ทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 จะต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมอีก 1 งาน คือ งานพัฒนาด้านการเมือง

สอศ. จับมือกับศปป.1 กอ.รมน. อบรมเยาวชนอาชีวศึกษาให้เข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมกันสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอศ. จับมือกับศปป.1 กอ.รมน. อบรมเยาวชนอาชีวศึกษาให้เข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมกันสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ