“วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา” ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

28 Feb 2020

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

“วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา”  ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

ในปีการศึกษานี้วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมกว่า 750 คน ซึ่งบัณฑิตทั้งหมดมาจากในทุกสาขาที่วิทยาลัยเปิดสอนได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาสาขาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรปริญญาร่วมระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี) รวมทั้งมหาบัณฑิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตอีกด้วยเช่นกัน

ดังปณิธานทั้งตั้งไว้ วิทยาลัยดุสิตธานี จะยังคงมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า และการศึกษา         เพื่อความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

“วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา”  ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ “วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา”  ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ “วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา”  ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ