ภาพข่าว: บตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 1-2563

21 Feb 2020
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำโดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ประธานในการประชุม Town Hall ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสื่อสารถึงแนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ทิศทางอนาคตและเป้าหมายขององค์กร ในปี 2563 พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง บตท. เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท.
ภาพข่าว: บตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 1-2563