ซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน

13 Feb 2020
นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรูปแบบ มอนเตสซอรี (Montessori) มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED จำนวน 6 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับปฐมวัยให้มีสมาธิ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
ซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน

ซีพี-เมจิ ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน โดยร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านการศึกษาและคุณธรรมมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ ซีพี-เมจิ ร่วมยกระดับคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 3 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนบ้านแสนสุข และโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โดยมี นายมานะ วิทยานุวัฒน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดห้องเรียนพร้อมรับมอบอุปกรณ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วน 3 โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองกง และโรงเรียนบ้านโคกตะโก โดยมี นางสมจิตร สังขละรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานเปิดห้องเรียนและรับมอบอุปกรณ์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน ซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน ซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน