บตท. แต่งตั้ง 'กรพล ชินพัฒน์ ' รักษาการเอ็มดี

03 Mar 2020

คณะกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  แต่งตั้ง นายกรพล  ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการ บตท. และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว    โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการทุกประการ  ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 และมีผลตั้งแต่ 1  มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

บตท. แต่งตั้ง 'กรพล ชินพัฒน์ ' รักษาการเอ็มดี

นายกรพล  ชินพัฒน์  ปัจจุบันอายุ 54  ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute  of Development   Administration : NIDA)   ผ่านการอบรมด้าน "Marketing Certificate Program" คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 1) มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

นายกรพล ร่วมงานกับ บตท. มาตั้งแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งล่าสุด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ รับผิดชอบงานบริหารหนี้ งานด้านปฏิบัติการ งานตรวจรับสินเชื่อ และงานกฎหมาย ในปี พ.ศ.2554-2560  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ  รับผิดชอบงานด้านการตลาดเป็นหลักทั้งการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย การพัฒนาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ที่ผ่านมา นายกรพล เริ่มทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารธนชาต ดูแลด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย  และด้านบริหารช่องทางจำหน่ายที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ บตท.  นับว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบการณ์สูงในแวดวงสถาบันการเงินมากกว่า 30 ปี