จังหวัดหนองคาย จัดงานวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

03 Mar 2020

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม

จังหวัดหนองคาย จัดงานวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่แรงงานไทยให้ได้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของ "มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพราะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ เข้าปฏิบัติงานในองค์กร ส่วนพนักงานจะได้ทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่อง เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือแรงงานตนเองให้สูงขึ้น ขณะที่สังคมและผู้รับบริการ จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ