เลขาฯ กพร.ปจ. จัดประชุมแจ้งผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565

08 Sep 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (เลขาฯ กพร.ปจ.)จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่2/2565 โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ 2565 และการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูลด้านแรงงาน ในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในภาพรวมของจังหวัด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พร้อมพิจารณาการใช้งานและบันทึกผลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

เลขาฯ กพร.ปจ. จัดประชุมแจ้งผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565

เลขาฯ กพร.ปจ. จัดประชุมแจ้งผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565