ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ กวาด 5 รางวัล 'ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562’ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA)

04 Mar 2020

นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ (กลาง) และนายประเสริฐ ดีจงกิจ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายมนตรี อุปถัมภากุล (ซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้แทนธนาคารร่วม รับมอบ 5 รางวัลยอดเยี่ยมในฐานะองค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ ในงานประกาศมอบ 'รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562’ หรือ 'ThaiMBA Best Bond Award 2019’ ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA) ประกอบด้วย รางวัล Best Bond House ในฐานะสถาบันการเงินมีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกตลาดรองรวมถึงมีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตราสารหนี้ไทย รางวัล Most Innovative Deal ในฐานะตราสารหนี้ที่โดดเด่นด้านการระดมทุนอย่างสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ รางวัล Deal of the Year ในฐานะธุรกรรมที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับที่สุดในปี 2562 รางวัล Distinguished Issuer ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตราสารหนี้ภาคเอกชน และ รางวัล Best Primary Market Contributor(MOF Awards) จากกระทรวงการคลัง ในฐานะสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด สะท้อนถึงความสำเร็จของธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากผู้ออกหุ้นกู้และนักลงทุนอย่างดียิ่งตลอดมา.

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ กวาด 5 รางวัล 'ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562’ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA)