เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน SPU Chinese New Year 2020 Year of the Rat หอวังนนท์ ควง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะภาษาจีน #7

27 Jan 2020
50ปีศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน "SPU Chinese New Year 2020 Year of the Rat" และ กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทร้องเต้นประกอบเพลงจีน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทคัดลายมือจีน และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี คว้ารางวัลเล่านิทานจีน
เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน SPU Chinese New Year 2020 Year of the Rat หอวังนนท์ ควง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะภาษาจีน #7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "SPU Chinese New Year 2020: Year of the Rat" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และการแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7 เพื่อให้น้องๆนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อีกทั้งได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2020 ซึ่งภายในงานมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมต่างๆ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมจีน อาทิ การแข่งขันร้องเต้นประกอบเพลงจีน การคัดลายมือ และการแข่งขันเล่านิทานจีน ของน้องๆนักเรียนและนักศึกษาSPU อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีทุม กทม.(บางเขน)

สำหรับกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครั้งนี้มีน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับทักษะภาษาจีน สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การการประกวดร้องเต้นประกอบเพลงจีนประเภททีม ,การประกวดคัดลายมือภาษาจีน และการประกวด "เล่านิทานภาษาจีน" ซึ่งผลการแข่งขันในแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประกวดร้องเต้นประกอบเพลงจีน ประเภททีม

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 6,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท

และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และ โรงเรียนสายปัญญารังสิต รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษาทีมละ 1,000 บาท

ผลการประกวดคัดลายมือภาษาจีน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนวิชญ์ อำนาจทอง จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมนัสพร แย้มพวงทอง จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพัชรภรณ์ อินทรนนท์ จากโรงเรียนราชวินิต บางเขน รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท

และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวพจณิชา พรมธิราช จากโรงเรียนสารวิทยา และนางสาวแพรวา ธนาสารพูนผล จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา คนละ 1,000 บาท

และผลการประกวด "เล่านิทานภาษาจีน"

รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชัญพัช ศิรลาคำ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสิรินดา จุลเหลา จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววรารัตน์ วรโพธิศาร จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท

และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวภัคมณี ศรีโพนสา จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต และ นางสาวภัทรนิษฐ์ ศรีนวล จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท

ท้ายที่สุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากทุกโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พบกับกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวัฒนธรรมจีนได้ไหม่ในโอกาสต่อไป

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน SPU Chinese New Year 2020 Year of the Rat หอวังนนท์ ควง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะภาษาจีน #7 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน SPU Chinese New Year 2020 Year of the Rat หอวังนนท์ ควง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะภาษาจีน #7 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน SPU Chinese New Year 2020 Year of the Rat หอวังนนท์ ควง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะภาษาจีน #7