"ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย" วิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ?

11 Apr 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสอง สถาบัน ได้แก่?โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นำโดย?ดร.จินตนา ศรีสารคาม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ และ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์?จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย?สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ?เพื่อร่วม  "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)"?ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

"ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย" วิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ?

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้?เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การ 

สนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ยังได้ร่วมทำกิจกรรมโดยการลงมือประกอบอาหารในเมนูชื่อ "Prunes Flan Sauce Sabayon" โดยมีอาจารย์พชร พิริยาพร อาจารย์ปฏิภัทร สิงห์ปัน และ อาจารย์ภีรภาส คัมภีริชยา?อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ พร้อมกับให้คำแนะนำในการทำอาหาร  

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อันสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกันต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected]  

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th