งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้แนวคิด “BCG Model”

10 Jan 2020
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "สถานีนักคิด นักวิทย์ เพื่อโลกสีเขียว" ภายใต้แนวคิด "BCG Model: Bio-Circular-Green Economy" การนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจประเทศชาติอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การเป็น Green Economy จุดประกายความคิดให้เด็กและเยาวชนไทย ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน งานถนนสายวิทย์ ปี 63 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้แนวคิด “BCG Model”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานหน่วยงาน อว. เข้าร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า "ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา บนถนนพระราม 6 และถนนโยธีแห่งนี้ หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้จับมือกันจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้เยาวชน เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย"

ดร.สุวิทย์ กล่าวย้ำว่า "การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุผล ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไทยมีความพร้อม ทั้งองค์ความรู้ และกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต จึงอยากให้เยาวชนไทยตั้งใจศึกษาหาความรู้ โดยความรู้นั้นมีอยู่ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน มีทั้งความรู้ที่เป็นวิชาการ เป็นทักษะ เป็นประสบการณ์ชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้ ปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทย รับผิดชอบต่ออนาคตประเทศชาติร่วมกัน ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา มอบให้ในปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" กิจกรรมบนถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวง อว. และหน่วยงานพันธมิตร ได้จัดสถานีกิจกรรม และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 กิจกรรม จาก 25 สถานี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัมผัสประสบการณ์ทดลองจริง ฝึกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการ ภายใต้แนวคิด BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับปีสากลแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health ปี 2020) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพพืช และความจำเป็นในการปกป้องพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังคงความสุข ความสนุกให้แก่เยาวชนทุกคนที่มาร่วมงาน

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า "งาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563 ณ บริเวณกระทรวง อว. ถนนโยธี, มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ ชื่อเดิมคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานพันธมิตรที่ตั้งอยู่บริเวณ ถนนโยธี และถนนพระราม 6 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการควบรวมกระทรวงวิทย์ฯ กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานให้ทุนวิจัยของประเทศทั้งหมด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนวกกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำให้กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ กิจกรรม Coding แบบ Unplugged เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภายใต้แนวคิด BCG Model, กิจกรรม Fresh Herb, กิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ใช้ป้องกันกลิ่นอับและตัวแมลงกินผ้า, กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ลดโลกร้อน, กิจกรรมการทดลองประกอบรถจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้เพื่อเป็นรถที่จะวิ่งจากรางที่ประกอบขึ้นมา, กิจกรรมสำรวจพื้นผิวดวงอาทิตย์ เพื่อค้นหาเปลวสุริยะ และจุดบนดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ของจริง, เกมต่างๆ ที่ผลิตจากไม้ เพื่อใช้ฝึกทักษะการใช้สมาธิของผู้เล่น และกิจกรรมฝึกเขียนโค้ด โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเรียนรู้วิธีการสั่งงานหุ่นยนต์ Coding Arena เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม เด็กรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพียงนำปิ่นโต หรือแก้วน้ำมาในงาน จะได้รับของรางวัลพิเศษด้วย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ที่มีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก กระทรวง อว. จึงได้จัดให้มีรถบริการรับส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปากซอยโยธี ไปยังกระทรวง อว. ตลอดงาน"

ภายในงานถนนสายวิทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) เปิดบูธกิจกรรม "WASTE TO VALUE จากวัสดุชีวภาพ" สร้างคุณค่าสิ่งของที่เหลือทิ้ง นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม ลดภาวะโลกร้อนกับกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของน้องๆ เยาวชน ฝึกสมาธิ ฝึกทักษะ รู้จักสังเกตและแสดงออกทางความคิดอย่างไร้ขีดจำกัด

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "งานถนนสายวิทย์ 2563 ทีเซลส์จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิด "BCG Model: Bio-Circular-Green Economy" สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของบูธทีเซลส์ปีนี้ คือ กิจกรรมระบายสีจากวัสดุธรรมชาติบนถุงผ้า น้องๆ เยาวชนจะได้เรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากธรรมชาติ โดยระบายสี เพ้นท์สีจากธรรมชาติ อาทิ สีจากพืชผัก ผลไม้ ใบไม้ หรือเปลือกไม้ต่างๆ เป็นต้น ลงบนลวดลายบนถุงผ้าลดโลกร้อนให้น้องๆ เยาวชน ได้เกิดความคิดจินตนาการ เพลิดเพลิน เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้การแบ่งปัน พร้อมนำถุงผ้าลดโลกร้อนที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตัวเองนำกลับไปใช้แทนถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ เยาวชนเป็นอย่างมาก และสนุกสนานกับกิจกกรรมเกมลับสมอง เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแนวคิด "BCG Model" อาทิ บ่อบอลมหาสนุกค้นหาคำศัพท์ BCG, เกมลูกเต๋า WASTE TO VALUE และ เกมบอร์ดปริศนานักสืบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบอร์ดนิทรรศการที่ให้ความรู้ในเรื่องของ"BCG Model: Bio-Circular-Green Economy" พบกับพี่ๆ ได้ที่บูธทีเซลส์ (TCELS) สถานีที่ 20"

ซึ่งนอกจากงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวง อว. ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอว. ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ดังนี้

 • 8 - 9 มกราคม 2563 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม

ภายใต้แนวคิด "สนุกคิด วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" พาน้องๆ ตะลุยวันเด็กไปกับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 • 10 - 12 มกราคม 2563 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดงาน "The Mall

Kids Funtasia" ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

 • 11 มกราคม 2563 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดให้เข้าชมฟรีถึง 4

พิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุด ของ อพวช.และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน

 • 11 มกราคม 2563 - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ชวนเด็กๆ ตะลุยโลก

ดาราศาสตร์ เรียนรู้ดาราศาสตร์แสนสนุก ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมดูดาวยามค่ำคืน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย

 • 11 มกราคม 2563 - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :

GISTDA จัดกิจกรรม รับวันเด็ก ณ SPACE INSPIRIUM อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 • 11 มกราคม 2563 - ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ภายใต้แนวคิด "KidLab with KidBright
 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้แนวคิด "NRCT พา Kids รักษ์โลก"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 • www.mhesi.go.th
 • call center 1313
 • www.nsm.or.th
 • Facebook : NSMthailand
 • โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 577 9960
 • งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้แนวคิด “BCG Model” งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้แนวคิด “BCG Model” งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้แนวคิด “BCG Model”