TCELS พร้อมหนุน บีบีเอช ฮอสปิทอล แมเนจเม้นท์ เข้า mai ปี 2570

17 Nov 2023

15 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ได้เข้าติดตามความก้าวหน้า และรับฟังข้อเสนอแนะจากบริษัท บีบีเอช ฮอสปิทอล แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดทุน ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

TCELS พร้อมหนุน บีบีเอช ฮอสปิทอล แมเนจเม้นท์ เข้า mai ปี 2570

บริษัท บีบีเอช ฮอสปิทอล แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นหนึ่งในกิจการที่มีศักยภาพ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการและมีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดย นายแพทย์พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส ผู้บริหารและกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและให้รายละเอียดความก้าวหน้าของกิจกรรม รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเข้าตลาด mai ในปี 2570 นับเป็นความก้าวหน้าของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนตามภารกิจของ ศลช.

อ่านข่าวจากเว็บไซต์ https://www.tcels.or.th/News/Press-Release/3790

TCELS พร้อมหนุน บีบีเอช ฮอสปิทอล แมเนจเม้นท์ เข้า mai ปี 2570