CAT หนุนอู่ตะเภาพัฒนาสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ

09 Jun 2020

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์  ผู้อำนวยการการท่าอากาศยาน           อู่ตะเภา ร่วมลงนามความร่วมมือในการศึกษา และออกแบบทิศทาง ภารกิจ และโครงการ ในนวัตกรรมการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องรับรอง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

CAT หนุนอู่ตะเภาพัฒนาสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภานี้  เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของสองหน่วยงานที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใน 3 ภารกิจหลักของสนามบินอู่ตะเภา เพื่อมุ่งสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) ในอนาคต ประกอบด้วย ด้านการตลาด ได้แก่ การเพิ่มปริมาณสายการบิน การเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร ด้านมาตรฐานสากล ได้แก่ การบริหารจัดการ ความปลอดภัยและการบริการ ด้านการพัฒนา Digital Transformation ได้แก่ ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ นับตั้งแต่ปี 2563-2566 โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการระบบ RFID เพื่อการจัดการสัมภาระ (RFID for Baggage Tracking) โครงการระบบบริหารจัดการที่จอดรถสนามบิน (Airport Cloud Parking System) โครงการตู้ฝากของอัตโนมัติ (Automatic Locker System) เป็นต้น