CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2

12 Nov 2020

ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับ CDTI Volunteer Camp โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาโรงเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งในปีนี้นักเรียน นักศึกษาได้เลือกพื้นที่โรงเรียนวัดหัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในการดำเนินกิจกรรม

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าว่า CDTI Volunteer Camp เป็นกิจกรรมที่สถาบันฯ ดำเนินการทุกปีเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม

และให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาปฏิบัติจริงตามแนวพระราชดำริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สำหรับปี 2563 สถาบันได้ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนวัดหัวหว้า จังหวัดชัยนาท เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาคารและสนามเด็กเล็กไม่เอื้อต่อเรียนรู้ของเด็กเท่าที่ควร รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์นันทนาการที่ไม่เพียงพอ นักเรียน นักศึกษา จึงได้ร่วมใจกันพัฒนาให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะกับเรียนมากขึ้น ตั้งแต่จัดห้องสุมด เปลี่ยนหลอดไป ทาสีอาคาร ห้องน้ำ สำรวจและตรวจเช็คจุดที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม ติดตั้งฝ้าเพดาน อุดรอยรั่วหลังคา การเชื่อมประตูฟุตบอล ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และมอบหนังสือสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

ด้านนางสาววราภรณ์ วงศ์เสนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า ทีมงานทุกคนรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นผู้ให้ ได้ร่วมแบ่งปัน และช่วยกันพัฒนาโรงเรียนวัดหัวหว้าให้น้องๆ ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการเรียนรู้ การลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนตลอด 3 วัน ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การวางแผน การแก้ไขปัญหา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงได้นำความรู้จากการเรียนมาใช้เพื่อให้เกิดประสบการณ์การทำงาน รวมถึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งในปีต่อไปนักเรียน นักศึกษาก็ยังคงจะดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาเพราะเรามีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคม

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2 CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2