วศ.เซ็น MOU กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

14 Dec 2020

วศ.เซ็น MOU กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  พัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025

วศ.เซ็น MOU กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยนางสาวภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการและคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี นายสุดใจ วงชารี ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาลและคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ณ ห้อง อัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม

ผลการประชุมทำให้ได้แนวทางการพิจารณาห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดังนี้  1.การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2.การพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  3.การให้คำปรึกษาแก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทั้งนี้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน เกิดความเชื่อมั่นในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคต่อไป

วศ.เซ็น MOU กรมทรัพยากรน้ำบาดาล