กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

18 Sep 2023

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ขึ้น ในหัวข้อ "น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Groundwater for Sustainable Development)" ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการด้านน้ำบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงการ และข้อมูลทางวิชาการด้านน้ำบาดาลในระดับประเทศ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ  ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการน้ำบาดาลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและสังคมโดยรวม

กำหนดการงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่1 ประจำปี 2566 :

วันที่ 20 กันยายน  2566  เวลา  8.30 - 16.30 น.

 • พิธีเปิดการประชุมฯ
 • การเสวนา หัวข้อ "น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
 • แนวทางการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
 • นวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความยั่งยืน
 • แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล : ความท้าทายและโอกาส
 • Groundwater Governance in Rapidly Urbanizing Areas of the Lower Mekong Region
 • Groundwater abstraction and decision making in practice (Online)
 • Groundwater Management: Lessons learn from the UK (Online)

วันที่ 21 กันยายน  2566  เวลา  8.30 - 16.30 น.

 • การเสวนา หัวข้อ "ทิศทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย"
 • นำเสนอผลงานวิชาการ ในช่วงบ่าย

วันที่ 22 กันยายน  2566  เวลา  8.30 - 16.30 น.

 • นำเสนอผลงานวิชาการ
 • สรุปการประชุมงานวิชาการ

สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.thaigroundwaterconference.org/register.php