SPU: ผลงานศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1

17 Mar 2021

SITI SPU เชิญชม ผลงาน นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย

SPU: ผลงานศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1

ศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1

คลิก https://youtu.be/LkGVAxwEOlQ

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ชื่อวิจัย: นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของผู้สูงวัยตามศักยภาพมาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนานวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงวัยในการถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะ
  3. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่าของผู้สูงวัย

SPU: ผลงานศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1