กรมวิทย์ฯ จับมือเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์

31 Mar 2021

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนายแพย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 ในด้านวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์

กรมวิทย์ฯ จับมือเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์

โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีในฐานะพืชทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 7ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สนับสนุนโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ครบวงจร สนับสนุนการเพิ่มสถานบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อส่งเสริมแพทย์และทันตแพทย์สามารถสั่งใช้ และเภสัชกรสามารถจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม มีระบบทวนสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ทั้งในประเภทได้รับการรับรองและยังไม่ได้รับการรับรองตำรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่าง ๆ ตามเกณฑ์กำหนดที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการนำส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดของพืชกัญชาและกัญชง ได้แก่ ใบ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และสารสกัด ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย โดยมีความร่วมมือในการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในด้านเครื่องสำอางที่ปลอดภัย สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจกับประชาชนและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการพัฒนาการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรค ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ของการยุติวัณโรค เขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่า การรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยการแพทย์แม่นยำโดยให้บริการตรวจยีน เสริมประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมวัณโรค โดยการสนับสนุนการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole genome sequencing) รวมถึงการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา ตลอดจนสนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากระบบห้องปฏิบัติการร่วม (C0-Lab) เพื่อติดตามผลการตรวจชันสูตรโรคติดต่อจากห้องปฏิบัติการ