บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ 18 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

16 Dec 2020

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด( AGC ) เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ณ กลุ่มวิสาหกิจประมงเรือเล็กเก้ายอด โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง การปล่อยพันธุ์ในครั้งนี้สามารถปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมจำนวน 1,810,220 ตัว ประกอบด้วย ลูกปูม้า 500,000 ตัว กุ้งทะเล 1,000,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 300,000 ตัว หอยหวาน 10,000 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปู 200 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลา 20 ตัว เพื่อการขยายพันธุ์สู่ทะเล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล พร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมที่มีความสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนต่อไป

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ 18 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ 18 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด