"ซีเอ็ด"มอบหนังสือ "มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช" เพื่อส่งมอบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง

18 Dec 2020

"ซีเอ็ด" ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ ทางซีเอ็ดได้มี "พิธีมอบหนังสือให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช" นำโดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ, คุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคณะผู้บริหารบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบบริจาคหนังสือให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติรับมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการมูลนิธิฯ ประธานทำงานการพัฒนาห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล, นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ และ คุณฉวีวรรณ ทิมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานมูลนิธิฯ ทั้งนี้โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะได้รับหนังสือ 129 หัวเรื่อง เรื่องละ 5 เล่ม รวม 645 เล่ม ต่อแห่ง รวมหนังสือที่มอบทั้งหมด 13,545 เล่ม มูลค่าทั้งสิ้น 2,236,447.50 บาท โดยซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักอ่านทุกท่านตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า "แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่"

"ซีเอ็ด"มอบหนังสือ "มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช" เพื่อส่งมอบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook : SE-ED Book Center