ซีเอ็ด มอบหนังสือ 2.5 ล้าน ส่งต่อความรู้สู่ รพ.สมเด็จพระยุพราช ทั่วไทย

09 Aug 2023

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) "ซีเอ็ด" ผู้ให้บริการหนังสือและสื่อความรู้ทั่วประเทศไทย โดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ, คุณกนิษฐ์ ภาณุสัณห์ พรหมเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานผลิตหนังสือ และ คุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่ "มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช" มูลค่า 2,578,086 บาท เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผู้รับมอบพร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการมูลนิธิฯ ประธานทำงานการพัฒนาห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล, นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และ คุณฉวีวรรณ ทิมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานมูลนิธิฯ

ซีเอ็ด มอบหนังสือ 2.5 ล้าน ส่งต่อความรู้สู่ รพ.สมเด็จพระยุพราช ทั่วไทย

ซีเอ็ดมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ส่งเสริมสังคมรักการอ่าน และเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนไทย

พิธีมอบหนังสือดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ