มั่นคง ร่วมกับ ทช. และวัดจากแดง ทดสอบและเก็บข้อมูลขยะในแม่น้ำ

09 Feb 2021

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ทช.) และวัดจากแดง ดำเนินการโครงการศึกษา และบริหารจัดการขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำ โดยทุ่นกักขยะ (BOOM) ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยได้ติดตั้งทุ่นฯ มีความยาว 25 เมตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดขยายจุดวางทุ่นกักขยะ และศึกษาข้อมูล พร้อมทดสอบการจัดเก็บขยะ ในระยะแรกจัดเก็บ 3 ครั้งติดต่อกัน จากนั้นจัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ ขยะที่เก็บขึ้นมา จะนำไปจัดการตามวิธี 3 R (Reduce / Reuse / Repair)

มั่นคง ร่วมกับ ทช. และวัดจากแดง ทดสอบและเก็บข้อมูลขยะในแม่น้ำ

 การจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะได้นำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงานครั้งต่อไปแล้ว ยังนำมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการดูแลแม่น้ำ และทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนริมน้ำด้วย

มั่นคง ร่วมกับ ทช. และวัดจากแดง ทดสอบและเก็บข้อมูลขยะในแม่น้ำ