สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน พัฒนากัญชง กัญชา ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

30 Aug 2021

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงแห่งประเทศไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชงกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทั้งห้าฝ่ายมีความประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยงานแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชงและกัญชา รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชง ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคอมโพสิต ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน พัฒนากัญชง กัญชา ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน พัฒนากัญชง กัญชา ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม