นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการทำขนมไทย

18 May 2021

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) รุ่นที่ 1/2564 สาขาการทำขนมไทย จำนวน 18 ชั่วโมงบ้านชานเมือง ตำบลปางหมู อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการทำขนมไทย

นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการทำขนมไทย