ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมพิธีเปิดบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง ในรพ.ยุพราชฯ นำร่อง อุดร-หนองคาย ชูนวัตกรรมดิจิทัลด้านการแพทย์บริการประชาชน

18 Nov 2021

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีเปิดบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง (IBUZZ Privilege Free WIFI) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องค์มนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดบริการฯ ทั้งนี้ โรงพยาบาลพยุราชฯ ร่วมกับบริษัท เอ็นที ไอ บัซซ์ จำกัด ในการพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลและระบบบริการรักษาของโรงพยาบาลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการแพทย์ที่ทันสมัย รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ บุคลากร และประชาชนที่อยู่ในพื้นทีห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะขยายติดตั้งบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง ภายในโรงพยาบาลพยุราชฯ ให้ครบทั้ง 21 แห่ง ต่อไป

ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมพิธีเปิดบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง ในรพ.ยุพราชฯ นำร่อง อุดร-หนองคาย  ชูนวัตกรรมดิจิทัลด้านการแพทย์บริการประชาชน