ม.พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

07 Dec 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในกิจกรรม ประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด และนำกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวในมีการจัดพร้อมกันในรูปแบบออนไลน์ทั่วประเทศ และดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ม.พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ และได้จัดขึ้น ทุกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี และกำหนดให้เป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการยกย่องบทบาทของพ่อที่มีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวด้วย