สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

28 Apr 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ตามนโยบาย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานนอกระบบ ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานและชุมชน มีส่วนช่วยแรงงานในภาคเกษตร ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในทำการเกษตร ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาสีนวน จำนวน 20 คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม