"บ้านไล่โว่-สาละวะ" จากผืนป่ามรดกโลก สู่ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นถิ่น

21 Feb 2022

บ้านไล่โว่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโกร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง คำว่า "ไล่โว่" เป็นภาษากะเหรี่ยงมีความหมายว่า "หินแดงหรือผาแดง" จากการติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าบ้านไล่โว่เป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในขณะเดียวกันยังได้รับการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษอีกด้วย โดยชาวกะเหรี่ยงมักจะทอผ้าใช้เอง ด้วยกี่เอว ซึ่งเป็นกี่ขนาดเล็ก กว้างไม่เกิน 150 เซนติเมตร เป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ทอผ้าแบบดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง

"บ้านไล่โว่-สาละวะ" จากผืนป่ามรดกโลก สู่ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นถิ่น

การทอผ้าของประชาชนในพื้นที่บ้านไล่โว่- สาละวะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น แต่ยังคงพบว่าลายผ้าบางส่วนขาดผู้สืบทอด ทำให้สูญหายไปตามกาลเวลา

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาอาชีพด้านการทอผ้า เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ให้เกิดความยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านไล่โว่-สาละวะ) ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่บ้านไล่โว่-สาละวะ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทอผ้าขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมลายผ้า สืบสานวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้มีจุดเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยปัจจุบันมีการปรับประยุกต์นำลายผ้าทอดั้งเดิมนำมาทอ โดยกี่ทอผ้าพระราชทานแทนการทอด้วยกี่เอว ซึ่งผ้าทอที่ได้จะมีหน้ากว้างเพิ่มมากขึ้น สามารถ นำมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าที่ใช้ในการตกแต่ง และผ้าสำหรับตัดชุด นอกจากนี้พัฒนาการจังหวัดยังได้ แนะนำให้กลุ่มทอผ้าพัฒนาลายผ้าทอ โดยใช้ลายผ้าพระราชทาน (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) เพื่อสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปได้ โดยใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนเสริม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทาง การตลาดและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจให้สามารถซื้อสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นำมาตัดเย็บประยุกต์เข้ากับผ้าทอของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าทอ และตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนในบริเวณพื้นที่บ้านไล่โว่-สาละวะ ในด้านการพัฒนาอาชีพ

มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการและความพร้อมของชุมชน และจัดทำแผนงานที่เหมาะสมกับชุมชนอย่างแท้จริง โดยนอกจากจะสนับสนุนด้านผ้าทอพื้นถิ่นแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ยังได้มีการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ และการส่งเสริมการแปรรูปมะพร้าวให้เป็นน้ำมันมะพร้าว ซึ่งช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ผ้าทอพื้นถิ่นและเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านไล่โว่-สะลาวะ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่ร้าน salawa_laiwo.shop บนแอพพลิเคชั่น SHOPEE โทร. 061 123 2002 หรือติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 511 782

"บ้านไล่โว่-สาละวะ" จากผืนป่ามรดกโลก สู่ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นถิ่น