NT อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564 รุ่นที่ 5

24 Aug 2022

ที่โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นายธาณินทร์ สุวรรณกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลาง และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก NT เป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564 รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลาง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนายวันชัย ศศิมหศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัสดุและสินทรัพย์ พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง

NT อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564 รุ่นที่ 5