วช. หนุน ม.นเรศวร จัดประชุม "ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

02 Jun 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเรื่อง "ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (International Research Network for Health Product Vigilance System)" ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Online Conference โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดการประชุม

วช. หนุน ม.นเรศวร จัดประชุม "ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

การประชุมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้เครือข่ายการวิจัยนานาชาติเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทั้งนี้ ภายในการประชุมมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย