สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ออกหน่วยบริการตัดผมฟรีลดค่าใช้จ่ายประชาชน

09 Jun 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ออกหน่วยให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียนโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ออกหน่วยบริการตัดผมฟรีลดค่าใช้จ่ายประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองของนักเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งสร้างการรับรู้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ออกหน่วยบริการตัดผมฟรีลดค่าใช้จ่ายประชาชน