สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

10 May 2022

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 35 ต้น ประกอบด้วย 1. รวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น 2. พรมราชินี จำนวน 1 ต้น 3. มะขาม จำนวน 5 ต้น 4. มะขามป้อม จำนวน 5 ต้น 5. ชงโค จำนวน 8 ต้น 6. พยุง จำนวน 5 ต้น 7. หว้า จำนวน 5 ต้น 8. อินทนิล จำนวน 5 ต้นเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าฝึกอบรม เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"