สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09 May 2022

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 34 คน ประกอบด้วย สาขาช่างซ่อมบำรุงและรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 32 คน และสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) จำนวน 2 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการว่า "การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากจบจากการฝึกอบรม โดยได้นำความรู้ และทักษะที่ได้รับจาการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพแล้ว ก็ขอให้หาเวลาไปศึกษาต่อควบคู่กับการทำงาน เช่น ศึกษาต่อผ่านระบบการศึกษานอกโรงเรียนให้จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงทางออนไลน์ จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีกันทุกคน"

การเปิดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่บูรณาการจัดฝึกอบรมเข้าร่วมในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑, เขต 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit