วิศวะมหิดล ถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมเรื่อง การซ่อมบำรุง-ดูแลรักษาครุภัณฑ์ แก่ รร.และชุมชน

18 May 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมแก่โรงเรียนและชุมชน เรื่อง การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาครุภัณฑ์เบื้องต้น พร้อมทั้งส่งมอบครุภัณฑ์ที่ซ่อมแล้ว โดยมี นายณฐดนย์ เย็นใจมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ภายใต้โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวะมหิดล ถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมเรื่อง การซ่อมบำรุง-ดูแลรักษาครุภัณฑ์ แก่ รร.และชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมารีไซเคิลซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ พร้อมไปกับถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและครุภัณฑ์เบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี ประโยชน์ของโครงการนี้ช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมพัฒนาความสามารถแก่บุคลากร ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในการประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลง บวกกับความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการศึกษางานอาชีพและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย