อธิบดีกรมประมง...เปิดงานเสวนา "หน้าฝนกับคนเลี้ยงกุ้งระนอง" เร่งเกษตรกรกระตุ้นยอดผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 4 แสนตัน ไม่หวั่นกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง

27 Jun 2022

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา "หน้าฝนกับคนเลี้ยงกุ้งระนอง" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวการต้อนรับ และนายโชคชัย สุดจิต ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

อธิบดีกรมประมง...เปิดงานเสวนา "หน้าฝนกับคนเลี้ยงกุ้งระนอง" เร่งเกษตรกรกระตุ้นยอดผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 4 แสนตัน ไม่หวั่นกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การจัดงาน "เสวนาหน้าฝนคนเลี้ยงกุ้งระนอง" ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งเวทีสัมมนาที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งทะเลในด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิต การตลาด เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการจัดการฟาร์มในช่วงฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง

จังหวัดระนอง ถือเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลในระบบ Shrimp Center และระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ของกรมประมง พบว่าในปี 2564 ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล จ.ระนอง รวม 7,810.17 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของผลผลิตกุ้งทะเลทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตกุ้งกุลาดำปริมาณ 310.62 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 2.37 ของผลผลิตกุ้งกุลาดำของประเทศอีกด้วย และด้วยสภาพพื้นที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยตรงนำมาซึ่งโรคกุ้งซึ่งเป็นต้นทุนแฝง ในการเลี้ยงเกษตรกรจึงต้องปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกร ได้เตรียมความพร้อมรับมือ และตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการฟาร์มที่ดี การควบคุมคุณภาพน้ำ และ การให้ปริมาณอาหารในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ตลอดจนมีหลักในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตกุ้งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย และไร้สารตกค้าง ไปยังผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ และสามารถช่วยฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของไทยให้ได้ 400,000 ตัน ภายในปี 2566 ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ รู้ทันการใช้ยาในสัตว์น้ำเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา ทำไมต้องลูกกุ้งคุณภาพสูงในภาวะวิกฤตต้นทุน ตลาดกุ้งไทยภายใต้วิกฤตอาหารโลก นวัตกรรมการฆ่าเชื้อในน้ำ สำหรับการเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มีการร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2565 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ด้วย

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ทั้งการแก้ไขปัญหาด้านโรคระบาด การปรับปรุงพันธุ์ การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมและหาช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตกุ้งทะเลที่เพิ่มขึ้น ผ่านการกระตุ้นและส่งเสริมการบริโภคกุ้งทะเลทั้งในและต่างประเทศ โดยนอกจากมีเป้าหมายในการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของไทยแล้ว ยังมุ่งหวังให้เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกด้ว

อธิบดีกรมประมง...เปิดงานเสวนา "หน้าฝนกับคนเลี้ยงกุ้งระนอง" เร่งเกษตรกรกระตุ้นยอดผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 4 แสนตัน ไม่หวั่นกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง