สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

28 Jun 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.แม่ฮ่องสอน) โดย คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน คบจ.แม่ฮ่องสอน กับหน่วยงานพันธมิตร 14 หน่วยงาน

ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาพันธ์ SME ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน โดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพยานพิธีลงนาม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม