สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

16 Jun 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีอาชีพแห่งอนาคตรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านไร่หลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

นายนิกร  นิ่มสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เผยว่า การดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง  เพื่อที่จะทำให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยกดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้มีรายได้มากขึ้น  เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีโอกาสเติบโต ช่วยให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตนกรรมไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนเองทำให้เกิดการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและสูงขึ้นและยังเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120  โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565