สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 Jan 2023

นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการ เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะให้แก่ลูกจ้างของตน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่พึงได้รับเมื่อมีการพัฒนาทักษะแก่ลูกจ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 45 คน ประกอบด้วยผู้แทนสถานประกอบกิจการในเครือข่าย หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ณ ห้องรื่นรมย์ โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit