มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนลูกเหรียง

07 Nov 2022

นางสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา กระเป๋าเดินทาง และกล่องอาหาร แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) รวมมูลค่า 932,210 บาท โดยมีนาวสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และตัวแทนกลุ่มลูกเหรียงร่วมรับมอบ ทั้งนี้มอบให้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของมูลนิธิฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนลูกเหรียง