มูลนิธิอิออนประเทศไทย ปันน้ำใจมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง แก่สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

17 Aug 2023

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยนางสุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากขวา) ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 70 คัน และที่นอนลมป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 44 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 399,970 บาท แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาดไทย เพื่อสนับสนุนในด้านความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้การบริการแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับการบริจาคครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมประเทศไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและความเป็นอยู่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อันสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goal) ว่าด้วยประเด็นด้านการสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนทุกช่วงวัย และสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ดีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ที่มูลนิธิฯ ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ปันน้ำใจมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง แก่สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย