WIIK ยกทีมพนักงานร่วมทำกิจกรรม CSR "ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ"

28 Oct 2022

บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK ผู้นำกลุ่มธุรกิจผลิต-จัดจำหน่ายท่อ HDPE และ บริหารจัดการน้ำรายใหญ่ของประเทศ นำทีมพนักงานของบริษัท ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี และโครงการ "อนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ" ณ บริเวณกลุ่มบริหารทรัพยากรประมงอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย อันเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ ต่อนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ WIIK ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา โครงการ CSR ทั้งขนาดใหญ่และเล็กเพื่อสังคม อย่างต่อเนื่อง

WIIK ยกทีมพนักงานร่วมทำกิจกรรม CSR "ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ"

WIIK ยกทีมพนักงานร่วมทำกิจกรรม CSR "ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ"