ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ

29 Mar 2023

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำควบคู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 พร้อมทั้งได้เข้าใจที่มาของวัตถุดิบจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทยที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เหมาะสำหรับนำมาผลิตกระดาษคุณภาพ โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ ช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ