พช. ชวนร่วมบุญ ช่วยเหลือพัฒนาเด็กชนบท

29 Mar 2023

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พช. ชวนร่วมบุญ ช่วยเหลือพัฒนาเด็กชนบท

ทั้งนี้สามารถร่วมสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ ได้ที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. 0 2141 6149

และสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เลขที่บัญชี 955-0-02856-9

'เงินบริจาคช่วยเหลือเด็กชนบท ในครั้งนี้ ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้'