วว. ถวายผลงานวิจัย "เจลลูกประคบ" แด่สมเด็จพระสังฆราช

22 Mar 2023

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถวายผลงานวิจัย "เจลลูกประคบ" ซึ่ง วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของเจลจากสมุนไพรไทย ใช้วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรที่ใช้ในลูกประคบ เช่น ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ตะไคร้ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดบวมจากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ดขัดยอก และฟกช้ำ ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ได้นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสืบสานภูมิปัญญาจากสมุนไพรไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์นอกจากจะให้ฤทธิ์การรักษาดังเดิมแล้ว ยังสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เหมาะกับวิถีชีวิตปัจจุบัน (วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

วว. ถวายผลงานวิจัย "เจลลูกประคบ" แด่สมเด็จพระสังฆราช