เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)

22 May 2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจัดงานแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 7 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( 2 ทีม), วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี, ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์, วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีพิธีเปิดงานแข่งขันในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับ และนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน และสื่อมวลชน รวมจำนวน 120 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฯในครั้งนี้

เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)