โรงเรียน กทม.เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในสถานศึกษา

16 May 2023

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงเรียนสังกัด กทม.ในช่วงเปิดภาคเรียนว่า สนศ.ได้ประสานสำนักงานเขตแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กทม.ทราบและดำเนินการตามหนังสือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสังกัด กทม.

โดย สนศ.ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยการตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน เครื่องเล่นเด็ก ด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาด พร้อมให้สำนักงานเขตกำกับดูแลโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในสถานศึกษาอย่างเนื่อง ขณะเดียวกันได้มีแนวทางส่งเสริมความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักของประชาชน ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้สูงอายุให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วย เพื่อลดการแพร่เชื้อ ล้างมือบ่อย ๆ และเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงเฝ้าระวังตรวจสอบเด็กก่อนเข้าห้องเรียน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยให้แยกเด็กอยู่ที่ห้องพยาบาลและแนะนำผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในโรงเรียน