กทม.เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด

19 Sep 2023

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า สนศ.ได้ประสานสำนักงานเขตแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กทม.ทราบและดำเนินการตามหนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) โดยได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยการตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน เครื่องเล่นเด็ก ด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาด พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตกำกับดูแลโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อในสถานศึกษาอย่างเนื่อง ขณะเดียวกันได้ดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความสะอาดมีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน" ร่วมกับบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและความสะอาด เริ่มดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.66 ณ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อและการป้องกัน แนะนำการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสในบริเวณต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ฯลฯ แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

กทม.เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด

นอกจากนั้น ยังได้ประสานสำนักงานเขตให้แจ้งโรงเรียนในสังกัด กทม.ทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักการศึกษาเรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัด กทม.ประจำปีการศึกษา 2565 สำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและมีความประสงค์รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในนักเรียนและแจ้งกลับสำนักอนามัย กทม.รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในการนำบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามกำหนด

กทม.เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด