กทม.กำชับเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเอง ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด

12 May 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - 1 พ.ค.66 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม 6,608 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 120.26 รายต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนผู้ป่วยชายต่อหญิง คือ 1 : 0.83 อัตราป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุสูงสุด คือ 5 - 9 ปี (702.59 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา ได้แก่ อายุ 10 - 14 ปี (492.15 ต่อประชากรแสนคน) และอายุ 0 - 4 ปี (322.34 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุสูงสุด คือ 5 - 9 ปี (ร้อยละ 25) รองลงมา ได้แก่ อายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 20) และอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 9) ตามลำดับ

กทม.กำชับเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเอง ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัด กทม.ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเด็กนักเรียนและการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนให้กับสถานศึกษาและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งรับทราบ โดยกำชับให้เข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วย เพื่อลดการแพร่เชื้อ ล้างมือบ่อย ๆ และเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด ขณะเดียวกันได้สร้างความเข้าใจและความตระหนักของประชาชน ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้สูงอายุให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก เด็กนักเรียน และกลุ่มเสี่ยง 608 โดยสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด 19 พร้อมกันภายในวันเดียวกัน เพื่อลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรค ทั้งนี้ สามารถจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยเลือกจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลใกล้บ้านที่สะดวก หรือแบบ walk in ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน