สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566

15 Mar 2023

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เพื่อพิจารณาจุดเน้นการพัฒนาศักยภาพคนของจังหวัดชัยภูมิ (3 อันดับแรก) ทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570 และการบันทึกข้อมูลตามแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานเครือข่ายที่ทบทวนแผนและผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกแผนและผลการพัฒนากำลังคนใน "ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด" (ไตรมาส 1 -2) รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลผ่าน "ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด" (Dashboard) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนากำลังคนที่สำคัญของจังหวัด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit