อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน

25 Aug 2023

นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พัทลุง ผู้ร่วมโครงการ MOI SMART Agent for CAST ได้รับมอบหมายจากนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน ให้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดเคลื่อนที่)

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน

โดยนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน กล่าวต้อนรับ/กล่าวรายงาน นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ในวันนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 30 ทุน มอบพันธุ์ปลา จำนวน 10 ราย มอบพันธุ์ผักและสารชีวพันธุ์ จำนวน 10 ราย และถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ชุด และการจัดนิทรรศการพร้อมบริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ ณ วัดเขาป้าเจ้ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน